Kaartleessytemen

Bolletje-Pijltje met afstanden

Aan de hand van getekende situaties dient de kortste route gereden te worden van de bol naar de punt van de pijl. Het bolletje is het punt waar men zich bevindt; de punt van de pijl de richting waarin gereden moet worden. De situaties zijn niet op schaal getekend en kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin en/of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn; onverharde wegen middels een stippellijn. Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd.
Doodlopende wegen en/of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra orientatie wel zijn getekend.
Tussen bol-pijl opdrachten dient de doorgaande (hoofd)weg te worden aangehouden. Dit is o.m. te zien aan de belijning of het soort wegdek (asfalt-klinkers).

Bij iedere situatie worden vier afstanden vermeld. In de eerste kolom de afstand tussen iedere bol-pijl situatie afzonderlijk in kilometers. In de tweede kolom de totaalafstand vanaf de start tot de betreffende situatie. In de kolommen 3 en 4 tenslotte dezelfde afstanden maar dan aangegeven in mijlen.
Bovendien is er een extra kolom waarin ter verduidelijking aanwijzingen kunnen worden gegeven, zoals b.v. een gevaarlijke wegsituatie of een straat- of plaatsnaambord.

Om te controleren of de juiste route wordt gereden kunnen er ORC’s (Gele bordjes met een cijfer of letter) duidelijk zichtbaar aan de rechterzijde van de weg zijn geplaatst.
Deze dienen te worden ingevuld op de betreffende controlekaart, enwel van links naar rechts.

Vergeet nooit om bij de start de dagteller op 0 te zetten !

Fotorit

Aan de hand van foto’s van wegsituaties dient er te worden genavigeerd. De foto’s zijn altijd genomen in de te rijden richting.
Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. Doodlopende wegen en/of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra orientatie wel zijn gefotografeerd.
Tussen de foto opdrachten dient de doorgaande (hoofd)weg te worden aangehouden. Dit is o.m. te zien aan de belijning of het soort wegdek (asfalt-klinkers).

Om te controleren of de juiste route wordt gereden kunnen er ORC’s (Gele bordjes met een cijfer of letter) duidelijk zichtbaar aan de rechterzijde van de weg zijn geplaatst.
Deze dienen te worden ingevuld op de betreffende controlekaart, enwel van links naar rechts.

Visgraat

De visgraat is een rechte lijn met (zij)streepjes links en rechts en deze dient u van beneden naar boven te lezen en te rijden. Ieder (zij)streepje betekent dat u 1 weg moet laten liggen. Zo betekent een rechter (zij)streepje dat u 1 weg rechts moet laten liggen. Dit kan een rechter zijweg waar u dan rechtdoor rijdt, een weg recht voor u waarvoor u links gaat of een einde weg situatie waar u de rechter weg laat liggen en dus links gaat.

Het visgraat traject voert uitsluitend over verharde wegen. Onverharde wegen en doodlopende wegen (tenzij in de visgraat aangegeven) tellen niet mee.
Als zodanig herkenbare particuliere in- c.q. uitritten dienen als niet aanwezig te worden beschouwd.

Ingetekende lijn (met barricades)

De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting.
Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg of weggedeelte te liggen.
Genummerde dwarsstreepjes zijn barricades. Het is nimmer toegestaan om de weg of het weggedeelte dat voorzien is van een barricade te berijden.
De barricaden dienen in nummervolgorde ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de barricade het overgeslagen deel van de ingetekende lijn dient zowel voor als na een barricade zo kort mogelijk te zijn.
Wegen mogen meerdere malen doch slechts in voorwaartse richting in de route opgenomen worden. Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen.
De omweg dient zo kort mogelijk te zijn. Keren is verboden.
Er dient uitsluitend gereden te worden over verharde wegen.

Punten route

Op een kleurenkopie van een kaart staan genummerde punten op of rechts van de weg aangegeven. Bezoek deze punten in nummervolgorde via een vrije route, over al dan niet op de kaart voorkomende wegen, en vul het antwoord op de CV (ControleVraag) in op de controlekaart.

[…] Vierkante haken : Getal invullen.
(…) Ronde haken : Tekst invullen.
[…) Vierkante en Ronde haken : Getal en tekst invullen.

Let altijd goed op de juiste plaats waar de punt staat ingetekend. Slechts 1 mm op de kaart is ca. 50 meter in werkelijkheid.
Het kan ook voorkomen dat er binnen 25 meter rond de ingetekende punt een ORC (Onbemande Route Controle) of een BRC (Bemande Route Controle) staat opgesteld. Een ORC, herkenbaar aan een oranje vlag, gaat boven een CV, terwijl een BRC, herkenbaar aan een bord CONTROLE weer gaat boven een CV of ORC.

Bij een ORC dient het cijfer of de letter te worden ingevuld op de controlekaart c.q. dient men de controlekaart zelf af te stempelen.
Bij een BRC dient de controlekaart te worden overhandigd aan de official ter aftekening.

Regelmatigheidsetappe

Op een kleurenkopie van een kaart is de route welke gereden dient te worden met kleur ingetekend. Tevens is de te rijden gemiddelde snelheid opgegeven. Om de juiste tijd met de afgelegde afstand te kunnen vergelijken, ontvangt ieder equipe de GST (Gemiddelde Snelheids Tabel).
Het startpunt is uiteraard bekend, maar de FTC (Finish Tijd Controle) kan zich overal langs de route bevinden. Bij langere trajecten kan er eveneens een TTC (Tussen Tijd Controle) staan opgesteld. Stop hier om de doorkomsttijd door de official op de controlekaart te laten noteren en rijdt direct weer door.
Bij de Start en de Finish wordt de tijd door officials geklokt met radio-gestuurde klokken.
De exacte afstand tussen start en finish is vooraf tot op 50 meter nauwkeurig bepaald.
Hieruit kan vervolgens de exacte tijd berekend worden die over het uitgezette traject gedaan mag worden. Iedere seconde eerder of later bij de finish levert strafpunten op.

Vergeet nooit om bij de start de dagteller en de stopwatch (of horloge) op 0 te stellen.

Controlekaart

Op de bij iedere etappe verstrekte gekleurde controlekaarten dient het equipe naam en startnummer te vermelden.
Door een official wordt de start- en finishtijd van de betreffende etappe op deze kaart ingevuld.

In de vakken op de kaart dienen de antwoorden van CV’s of ORC’s met inkt te worden ingevuld, enwel van links naar rechts en van boven naar onder.

Het missen van een punt, een onjuist antwoord op een CV, het invullen van een foute ORC, het zekerheidshalve invullen van meerdere ORC’s (goed en/of fout) dan wel meerdere antwoorden op een CV, levert strafpunten op. Zichtbare doorhalingen en/of verbeteringen, of het invullen met potlood in plaats van inkt, levert eveneens strafpunten op.
Vermijdt onnodige strafpunten door niet te vergeten de in klad genoteerde ORC’s of CV’s in het juiste hokje in te vullen, alvorens de (gekleurde) controlekaart in te leveren bij een BRC.